Translate

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คำศัพท์ที่สำคัญของวิศวกรคำศัพท์ที่สำคัญของวิศวกร
 
A
Accepted Contract Amount
มูลค่างานตามสัญญาที่ตกลงกัน
access
เข้าถึง
Access Route
เส้นทางเข้าถึง
Accident Prevention Officer
เจ้าหน้าที่ป้องกันอุบัติเหตุ
accommodation
สถานที่ก่อสร้างและที่พักอาศัย
accordance with the Contract
เป็นไปตามสัญญา
actual progress of work performed
ความก้าวหน้าของงานที่ได้ทำจริง
Addenda
เอกสารแจ้งเพิ่มเติม
Additional Joint Insured
ผู้เอาประกันภัยร่วมเพิ่มเติม
addition-reduction of work
การเพิ่ม-ลดงาน
Adjudicator
ผู้วินิจฉัยข้อพิพาท
Advance payment
การชำระเงินล่วงหน้า
Advance Payment Guarantee
หนังสือค้ำประกันเงินจ่ายล่วงหน้า
advance payment security / guarantee
หลักประกันเงินจ่ายล่วงหน้า
Advance Payment Security Guarantee
หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินจ่ายล่วงหน้า, หลักประกันเงินจ่ายล่วงหน้า
adversely affect
มึผลกระทบอย่างรุนแรง
agent
ผู้แทน
Agree
ตกลง
Agreed
ที่ตกลงกัน
Agreement
ข้อตกลง
Aid Agencie
องค์กรช่วยเหลือ
ambulance
รถพยาบาล
amend
แก้ไข
Amicable Settlement
การตกลงอย่างฉันท์มิตร
Amount due
จำนวนเงินที่ต้องจ่าย
Annex
เอกสารแนบท้าย
Appendix
ภาคผนวก
Appendix to Tender
ภาคผนวกของเอกสารประกวดราคา
applicable
นำมาใช้ได้
applicable
ประกาศใช้อยู่
appoint
แต่งตั้ง
Appointed
ได้รับแต่งตั้ง
Approval
การอนุมัติ
Arbitration
การอนุญาโตตุลาการ
Arbitrator
อนุญาโตตุลาการ
As-Built Document
เอกสารแสดงงานก่อสร้างตามจริง
Assign
โอนสิทธิ
assign duty
มอบหมายหน้าที่
Assignment
การโอนสิทธิ
at risk of contractor
ด้วยความเสี่ยงของผู้รับจ้าง
at the Contractor's cost
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง
attempt
พยายาม
audit
ตรวจสอบ
authorised persons
บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่หรือสิทธิ
authority
อำนาจหน้าที่
authority to assistants
ให้แก่ผู้ช่วยวิศวกร
Avoidance of Interference
การหลีกเลี่ยงการรบกวน

B
balance / remaining
ส่วนที่เหลือ
Bank Guarantee
หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
be discharged from
ถูกปลดเปลื้องภาระจาก
be entitled
ได้รับสิทธิ์
be entitled to an extension of time
มีได้รับการขยายเวลา
be indemnified
ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย
Bill of Lading
ใบตราส่งสินค้า
Bill of Quantity
บัญชีแสดงปริมาณงาน
bodily injury
การบาดเจ็บทางร่างกาย
breach
การทำผิดสัญญา
breach of the Contract
การทำผิดสัญญา

C
care
การดูแล
care of the Works
การดูแลงาน
carry out
ดำเนินการ
certificate
หนังสือรับรอง
Certificate of Origin
หนังสือรับรองแหล่งต้นทาง
Cessation of work and Removal of Contractor's Equipment
การหยุดการทำงานและรื้อถอนเครื่องจักรของผู้รับจ้าง
change in legislation
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
check
การตรวจสอบเบื้องต้น
Claim
การเรียกร้อง/ การใช้สิทธิเรียกร้อง/ ข้อเรียกร้อง
Claim
ข้อเรียกร้อง
Clause
ข้อสัญญา
clear
สะสาง
clearance through custom
การออกของผ่านศุลกากร
Climatic Condition
สภาพภูมิอากาศ
collaboration
ร่วมมือ
Commencement Date
วันเริ่มระยะเวลาก่อสร้าง
Commencement Date
วันเริ่มงาน
Commencement of Work
การเริ่มงาน
Common Law
กฎหมายจารีตประเพณี
complete all outstanding works and remedying defects
การทำให้งานคงค้างและการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ
complete all work
เสร็จงานทั้งหมด
complete construction work
ทำงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
Completion
การแล้วเสร็จ
completion date
วันที่งานแล้วเสร็จ
compliance
เป็นไปตาม
compliance document
เอกสารที่แสดงว่าเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ
comply
ปฏิบัติตาม
comply
ปฏิบัติตาม
concerning
เกี่ยวข้อง
Conciliation
การประนอมข้อพิพาท
Condition
เงื่อนไขสัญญา
Conditions of Contract for Construction
เงื่อนไขสัญญาสำหรับงานจ้างก่อสร้าง
Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects
เงื่อนไขสัญญาสำหรับโครงการแบบงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง / โครงการแบบเบ็ดเสร็จ
Conditions of Contract for Plant and Design-Build
เงื่อนไขสัญญาสำหรับงานอุปกรณ์และงานออกแบบรวมก่อสร้าง
Conditions of Invitation
เงื่อนไขของคำเชิญชวน
Conditions Precedent
เงื่อนไขบังคับก่อน
Confirmation
หนังสือยืนยัน/ การยืนยัน
consent
ความยินยอม
Consequence of Force Majeure
ผลสืบเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
Consequence of Suspension
ผลสืบเนื่องจากการสั่งหยุดงานชั่วคราว
consequences
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
Consequences of Employer's Risk
ผลสืบเนื่องจากความเสี่ยงของผู้ว่าจ้าง
consequential loss
การสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่อง
constituting
ทำให้เกิดเป็น
Constructive Change
การเปลี่ยนแปลงงานโดยผลการตีความ
Consult
ให้คำปรึกษา
Contract Agreement
ข้อตกลงสัญญา
Contract Price
ราคางานตามสัญญา
Contract price and Payment
ราคาตามสัญญาและการชำระเงิน
CONTRACT PRICE AND PAYMENT
ราคาตามสัญญาและการชำระเงิน
Contractor
ผู้รับจ้าง
contractor's claim
สิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้าง
Contractor's Document
เอกสารของผู้รับจ้าง
Contractor's Equipment
เครื่องจักรของผู้รับจ้าง
Contractor's Personnel
บุคลากรของผู้รับจ้าง
Contractor's Representative
ผู้แทนของผู้รับจ้าง
Contractor's Care of Work
การดูแลงานจ้างโดยผู้รับจ้าง
Contractor's Equipment
เครื่องจักรของผู้รับจ้าง (ใช้สำหรับก่อสร้าง)
Contractor's General Obligation
พันธะทั่วไปของผู้รับจ้าง
Contractor's obligation
พันธะของผู้รับจ้าง
Contractor's Operation on Site
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในสถานที่ก่อสร้าง
Contractor's Representative
ตัวแทนของผู้รับจ้าง
control
การควบคุม
cooperate
ร่วมมือ
Cooperation
การร่วมมือ
coordinate
ประสานงาน
Copyright
ลิขสิทธิ์
cost plus reasonable profit
ต้นทุนบวกด้วยกำไรที่สมเหตุสมผล
Country
ประเทศ
cover
ครอบคลุม
covered up
ถูกปิดผิวงาน
current programme
แผนการปฏิบัติงานที่ใช้อยู่ในขณะนี้
custody
การเก็บรักษา

D
damage
ความเสียหาย
date of termination
วันที่บอกเลิกสัญญา
debris
ซากปรักหักพัง
Deduction
เงินหัก
deem
ถือว่า
Deem
กระทำ
deemed
ถือว่า
Default
การผิดสัญญา
Defect
ความชำรุดบกพร่อง
Defect
ข้อชำรุดบกพร่อง
DEFECT LIABILITY
ความรับผิดต่อข้อบกพร่อง
Defect liability period / Defect notification period / Maintenance period
ช่วงเวลาแจ้งความชำรุดบกพร่อง
Defective condition
สภาพชำรุดบกพร่อง
Defects liability
ความรับผิดความชำรุดบกพร่อง
Defects Notification Period
ช่วงเวลาแจ้งความชำรุดบกพร่อง
Definition
นิยาม
Definition of Force Majeure
นิยามของเหตุสุดวิสัย
Delay Damage
ความเสียหายจากการล่าช้าของงาน
delay payment
การชำระเงินล่าช้า
Delay Caused by Authorities
ความล่าช้าของงานที่เกิดจากหน่วยงานที่มีหน้าที่
delegate
มอบหมายอำนาจ
Delegated assistant
ผู้ช่วยวิศวกรที่ได้รับมอบอำนาจ
delegation
การมอบหมายงาน
delivered
ส่งมอบ
design
การออกแบบ
detailed programme
แผนการปฏิบัติงานโดยละเอียด
Determination
การกำหนด/ การตัดสิน
determination
การตัดสิน
determine
ตัดสิน
Development Bank
ธนาคารเพื่อการพัฒนา
Disapprove
ไม่อนุมัติ
Discharge
การปลดเปลื้องภาระผูกพัน
discharge
ปฏิบัติตาม
Discrepancies
ข้อแตกต่าง
discrepancies
ข้อขัดแย้ง
dismantling cost
ค่ารื้อถอน
dispose
กำจัดออกไป
Dispute
ข้อพิพาท
Dispute Adjudication Agreement
ข้อตกลงการวินิจฉัยข้อพิพาท
disrupt
รบกวน
Documents
เอกสาร
Drawing
แบบ
duty
อากร

E
effect and maintain the insurance
ทำให้ประกันภัยมีผลบังคับใช้และรักษาสภาพประกันภัย
effective
มีผลบังคับใช้
effluent
น้ำทิ้งทางท่อ หรือราง
electricity charge
ค่าไฟฟ้า
Eligible Source Countries
ประเทศต้นที่เข้าเกณฑ์
emigration
การออกเมือง
emission
การฟุ้งกระจายในอากาศ
employee
ลูกจ้าง
Employer
ผู้ว่าจ้าง
Employer's Claim
สิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง
Employer's Document
เอกสารของผู้ว่าจ้าง
Employer's Equipment
เครื่องจักรของผู้ว่าจ้าง
Employer's Financial Arrangement
การจัดเตรียมการเงินของผู้ว่าจ้าง
Employer's Personnel
บุคลากรของผู้ว่าจ้าง
Employer's Equipment and Free-Issue Material
เครื่องจักรของผู้ว่าจ้าง (ใช้สำหรับก่อสร้าง) และวัสดุจัดให้เปล่า
Employer's Risk
ความเสี่ยงของผู้ว่าจ้าง
enable
สามารถ
encumbrances
ตามแต่เวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน
endeavor
ความพยายาม
Engineer
วิศวกร
ensure
ทำให้แน่ใจ
entering into the Contract
ทำสัญญา
entitle
มีสิทธิ์
epidemic
โรคระบาด
error
ความผิดพลาด
estimate
ประมาณการ
event or circumstance
เหตุการณ์ หรือสถานการณ์
evidence
หลักฐาน
examination
การตรวจสอบระหว่างทำ
Except
เว้นเสีย
Exceptional event or circumstance
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ยกเว้น
exceptionally adverse
ที่เลวร้ายผิดปกติ
execute
ปฏิบัติการ
Exemption Documents
เอกสารยกเว้น
Expiry Date
วันครบกำหนด
explosive
วัตถุระเบิด
export
การส่งออกนอกประเทศ
Export Credit Agency
องค์การเครดิตการส่งออก
extension of defect notification period
การขยายช่วงเวลาแจ้งความชำรุดบกพร่อง
extension of time
การขยายเวลา
Extension of Time for Completion
การขยายระยะเวลาสำหรับการก่อสร้าง

F
Facility
สิ่งอำนวยความสะดวก
fail to remedy defect
ละเลยในการแก้ไขความชำรุดบกพร่อง
fee
ค่าธรรมเนียม
fencing
การล้อมรั้ว
Final Acceptance Certificate
หนังสือรับรองการปฏิบัติตามสัญญา
Final Payment Certificate
หนังสือรับรองการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
Final Statement
บันทึกสรุป
financial cost
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
first half
ครึ่งแรก
Fixed Rate Item
หัวข้อที่มีอัตราตายตัว
fluent
คล่องแคล่ว
Force Majeure
เหตุสุดวิสัย
Foreign Currency
สกุลเงินต่างประเทศ
Fossil
ซากดึกดำบรรพ์
Free-Issue Material
วัสดุจัดให้เปล่า
from time to time
เป็นครั้งคราว
fulfil its contractual obligation
ทำหน้าที่ให้ครบตามพันธะ
further notice
หนังสือบอกกล่าวเพิ่มเติม

G
General Condition
เงื่อนไขสัญญาทั่วไป
General Provision
ข้อกำหนดทั่วไป
General Requirements for Insurance
ข้อกำหนดทั่วไปของประกันภัย
Give effect
ยังผลให้
Give the right of access to the site
ให้สิทธิในการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
give the right to access/possession of site
ให้สิทธิในการเข้าครอบครองพื้นที่ก่อสร้าง
good practice
หลักปฏิบัติที่ดี
Goods
สัมภาระ รวมเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์
guarantee
ประกัน / หลักประกัน
guarding
การเฝ้ายาม

H
hazardous
อันตราย
hold harmless
ปกป้อง
Hydrological Condition
สภาพทางอุทกวิทยา
hygiene
สุขอนามัย

I
ICC Rules of Arbitration
กฎอนุญาโตตุลาการของสภาหอการค้านานาชาติ
immediately
ทันที
immigration
การเข้าเมือง
impediment or prevention
การหน่วงเหนี่ยว หรือการกีดกั้น
Implied
เป็นไป
import
การนำเข้ามาในประเทศ
impose
บังคับ
in whole or partial
ทั้งหมดหรือบางส่วน
in writing
เป็นหนังสือหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
include
รวม
Incorporate by Reference
รวมเข้าโดยการอ้างอิง
incur cost
ทำให้เกิดค่าใช้จ่าย
Indemnify
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
indemnify and hold harmless
ชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง
Indemnities
การชดใช้ค่าเสียหาย (ค่าสินไหมทดแทน)
independent inspector
ผู้ตรวจสอบงานอิสระ
Industrial Property Right
สิทธิในทรัพย์สินเชิงอุตสาหกรรม
Infringement
การละเมิดสิทธิ
Inspection
การตรวจงาน
inspection and test
การตรวจสอบและการทดสอบ
instruct
ออกคำสั่ง
instruction
การออกคำสั่ง
Instructions to Tenders
เงื่อนไขการประกวดราคา
insufficient
ไม่เพียงพอ
Insurance against Injury to Persons and Damage to Property
ประกันการบาดเจ็บของบุคคล และความเสียหายของทรัพย์สิน
Insurance Certificate
หนังสือรับรองการประกันภัย
Insurance for Contractor's Personnel
ประกันภัยบุคลากรของผู้รับจ้าง
Insurance for Works and Contractor's Equipment
ประกันภัยสำหรับงาน และเครื่องจักรของผู้รับจ้าง
insured
ผู้เอาประกันภัย
Insurer
ผู้รับประกันภัย
Insuring Party
คู่สัญญาฝ่ายที่ทำประกันภัย
Intellectual and Industrial Property Right
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และเชิงอุตสาหกรรม
Intellectual Property Right
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
interest free loan
เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย
interfere
รบกวน
Interim Payment Certificate
หนังสือรับรองการจ่ายเงินงวด
International Court of Arbitration
ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
International Financing Institution
สถาบันทางการเงินระหว่างประเทศ
interpreting
การแปลความหมาย
Invoice
ใบแจ้งหนี้

J
Joint Insured
ผู้เอาประกันภัยร่วม

K
keep
รักษาไว้ / เก็บไว

L
Labour
แรงงาน
Law
กฎหมาย
Laws of the Country
กฎหมายของประเทศ
Letter of Acceptance
หนังสือตอบสนองรับ
Letter of Award
หนังสือแจ้งให้เป็นผู้ชนะการประกวด
Letter of Credit
ตราสารเครดิต
Letter of Intent
หนังสือแจ้งความจำนง
Letter of Tender
หนังสือเสนอราคา
Liability
ความรับผิด
License
ใบทะเบียนอนุญาต
Lien
สิทธิยึดหน่วง
lighting
การติดตั้งไฟส่องสว่าง
Limitation of Liability
วงเงินจำกัดความรับผิด
liquidated damage
สินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย
Loan Agreement
ข้อตกลงเงินกู้
local
ท้องถิ่น
Local Currency
สกุลเงินท้องถิ่น
Loss of Use
การสูญเสียโอกาสในการใช้งาน
lump sum
ราคาเหมา
Lump Sum Contract
สัญญาเหมารวม

M
maintain
รักษาสภาพ
make good
ซ่อมคืนให้อยู่ในสภาพดี
make Payment
ชำระเงิน
Manner of execution
รูปแบบของการดำเนินการ
Material
วัสดุ
measurement
ทำการวัด
measure
มาตรการ
Mediation
การประนอมไกล่เกลี่ย
Member
สมาชิก
Method of Construction
วิธีการก่อสร้าง
mobilization
การเคลื่อนย้ายเข้าช่วงเริ่มงาน
modified
แก้ไข
monthly payment
การชำระเงินรายเดือน
Multi-Party Arbitration
การอนุญาโตตุลาการหลายกลุ่ม

N
negligence
การละเลย
Net Actual Quantity
ปริมาณจริงสุทธิ
Nominated Subcontractor
ผู้รับจ้างช่วงที่ถูกกำหนด
Nominated Subcontractor
ผู้รับจ้างช่วงแต่งตั้ง
Nomination
แต่งตั้ง
Non-compliances
การไม่ปฏิบัติตาม
Notice
หนังสือบอกกล่าว
Notice of Dissatisfaction
หนังสือบอกกล่าวคัดค้าน
Notice of Force Majeure
หนังสือบอกกล่าวเหตุสุดวิสัย
notice of termination of the Contract
หนังสือบอกกล่าวบอกเลิกสัญญา
Notice of the Commencement
หนังสือบอกกล่าวให้เริ่มงาน
Notwithstanding
แม้ว่า
nuisance
ความรำคาญ

O
obey
เชื่อฟัง
Objection
การคัดค้าน
obligation
พันธะ
observe
ปฏิบัติตาม
occurrence
การเกิดเหตุ
omission
การตัดออก
Operation and Maintenance manuals
คู่มือปฏิบัติและบำรุงรักษา
opportunity
โอกาส
Optional Termination, Payment and Release
ทางเลือกการบอกเลิกสัญญา การจ่ายเงิน และการพ้นภาระการปฏิบัติตามสัญญา
Oral instruction
คำสั่งโดยวาจา
otherwise
อย่างอื่น
out of sight
มองไม่เห็น
outstanding
คงค้าง
Outstanding work
งานคงค้าง
Ownership
กรรมสิทธิ์

P
packaged
บรรจุหีบห่อ
Paragraph
วรรค
Parent Company Guarantee
หนังสือค้ำประกันของบริษัทแม่
Particular Condition
เงื่อนไขสัญญาเฉพาะ
parts of the Site
ส่วนของงานในสถานที่ก่อสร้าง
Party
คู่สัญญา
Payment certificate
หนังสือรับรองการชำระเงิน
Payment Certificate
หนังสือรับรองการจ่ายเงิน
Payment for Plant and Materials in Event of Suspension
การชำระเงินค่าอุปกรณ์และวัสดุในกรณีการสั่งหยุดงานชั่วคราว
payment in installment
การชำระเงินเป็นงวด
Payments to nominated Subcontractor
การจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างช่วงแต่งตั้งทั้งหลาย
percent
เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ
Performance Certificate
หนังสือรับรองการปฏิบัติตามสัญญา
Performance Security
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
period
ช่วงเวลา
Permanent Work
งานถาวร
permission to proceed
การขออนุญาตเพื่อเข้าทำงานต่อ
Permission
การอนุญาต
Permit
ใบอนุญาต
personnel
บุคลากร
Physical Conditions
สภาพกายภาพ
plant
อุปกรณ์
policy of insurance
กรมธรรม์ประกันภัย
pollution
มลภาวะ
precaution
ระมัดระวัง
prejudice the right
ทำให้เสียสิทธิ
prevent
ถูกขัดขวาง
prevention
การป้องกัน
previous
ครั้งก่อน
price breakdown
การแจกแจงรายละเอียดราคา
Procedural Rules
กฎการพิจารณา
procure
จัดหา
Professional
ผู้ปฏิบัติวิชาชีพ
Programme
แผนการปฏิบัติงาน
Progress Report
รายงานความก้าวหน้า
Prolonged Suspension
การสั่งหยุดงานชั่วคราวที่ยืดเยื้อ
promptly
โดยทันที
promptly confirm
ยืนยันในทันที
proper
ถูกต้อง
property
ทรัพย์สิน
Prophylactics
อุปกรณ์ป้องกันโรค
proposal
ข้อเสนอ
Protection of Environment
การป้องกันสิ่งแวดล้อม
Provisional Sum
ยอดเงินรายการสำรอง
Public authoritie
หน่วยงานสาธารณะ
public relation
การประชาสัมพันธ์
purpose
วัตถุประสงค์

Q
qualify
คุณสมบัติ
Qualifying Certificate
หนังสือรับรองคุณสมบัติ
Quality Assurance
การประกันคุณภาพ
Quality assurance document
เอกสารแสดงการประกันคุณภาพ
Quality Assurance system
ระบบการประกันคุณภาพ
quantity
ปริมาณ
Question
ข้องใจ , สงสัย

R
Rate of Progress
อัตราความก้าวหน้าของงาน
Rate
อัตรา
reasonable evidence
หลักฐานที่สมเหตุสมผล
reasonable effort
ความพยายามที่สมเหตุสมผล
recognised
ซึ่งเป็นที่รู้จัก
Record
บันทึก
recover cost incurred
ได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
recruit
รับ
rectify
แก้ไข
reduce Contract price
ลดราคาสัญญา
re-execute
ทำใหม่
refuse
ปฏิเสธ
reinstate
ทำให้คืนสภาพที่ดี
reinstatement cost
ค่าใช้จ่ายการซ่อมคืนสภาพ
reject
ไม่ยอมรับ
Rejection
การปฏิเสธไม่รับรอง
relating
เกี่ยวกับ
Release from Performance under the Law
การพ้นภาระการปฏิบัติตามสัญญาภายใต้กฎหมาย
relevant
เกี่ยวข้อง
relieve
ปลด
relieve
ปลดภาระ
remedy
การแก้ไข, เยียวยา
remedy
การ แก้ไข
remedy cost
ค่าแก้ไข เยียวยา
remedying defect
การแก้ไขความชำรุดบกพร่อง
remove
รื้อ
remove
เคลื่อนย้าย,ขนออก
repair
ซ่อม
repatriation
การส่งบุคคลกับออกนอกประเทศ
repayment
การชำระเงินคืน
Repayment Amortisation of Advance Payment
การคืนเงินจ่ายล่วงหน้าโดยการผ่อนเป็นงวด
replace
เปลี่ยน
Replace
การเปลี่ยนตัว
replancement value
มูลค่าในการจัดหาเปลี่ยนใหม่
request
การร้องขอ
require
ความต้องการ
resident Engineer
วิศวกรประจำโครงการ
responsibility
ความรับผิดชอบ
Responsible
รับผิดชอบ
responsible
รับผิดชอบ
Resumption of Work
การกลับเข้าทำงานต่อ
retention
เงินประกันผลงาน / เงินกัก
Retention Money
เงินกัก
Retention Money Guarantee
หนังสือค้ำประกันเงินกัก
retest cost
ค่าทดสอบใหม
reverse
กลับคำ
revised method
วิธีการทำงานฉบับแก้ไข
revised programme
แผนการปฏิบัติงานฉบับแก้ไข
revocation
การเพิกถอน
right
สิทธิ,
Right of Access to the Site
สิทธิในการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
Royalty
ลิขสิทธิ์
rubbish
ขยะ
Ruling Language
ภาษาที่ใช้บังคับ

S
safety equipment
อุปกรณ์ความปลอดภัย
Safety Procedure
วิธีการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
sample
ตัวอย่าง
satisfied
พอใจ
Schedule of Payment
กำหนดการจ่ายเงิน
Schedules
รายการกำหนด
second half
ครึ่งหลัง
Section
ส่วนของงานจ้าง
Section
ส่วนของงานจ้าง
Security of the Site
การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้าง
Setting Out
การวางผัง
Shipping Company
บริษัทรับขนสินค้า
Shipping Documents
เอกสารการส่งของ
signing Contract
การลงนามในสัญญา
similar
คล้ายคลึงกัน
similar act
การกระทำในทำนองเดียวกัน
Site
สถานที่ก่อสร้าง
Site Data
ข้อมูลสถานที่ก่อสร้าง
Specification
ข้อกำหนด/ รายการประกอบแบบ
Specified authority
อำนาจเฉพาะ
specified in the Contract
ระบุในสัญญา
Staff
พนักงาน
stated
ระบุ
Sub-clause
ข้อสัญญาย่อย
Subcontract
สัญญาจ้างช่วง
Subcontractor
ผู้รับจ้างช่วง
Subcontractor
ผู้รับจ้างช่วง
Sub-paragraph
วรรคย่อย
suffer delay
ได้รับความเสียหายจากความล่าช้า
suffer delay
เกิดความล่าช้า
Sufficiency of the Accepted Contract Amount
ความเพียงพอของมูลค่างานตามสัญญาที่ตกลงกัน
suitability
ความเหมาะสม
Supplier
ผู้จัดจำหน่าย
supporting letter
หนังสือสนับสนุน
Surety
ผู้รับประกัน
surface discharge
น้ำทิ้งบนผิวดิน
surplus material
วัสดุส่วนเกิน
suspend
สั่งหยุดงานชั่วคราว
Suspension of Work
การสั่งหยุดงานชั่วคราว

T
take responsibility
รับผิดชอบ
Taking Over
การรับงาน
Taking Over Certificate
หนังสือรับรองการรับมอบงาน
tax
ภาษี
temporary work
งานชั่วคราว
Temporary Work
งานชั่วคราว
Tender Document
เอกสารการประกวดราคา
terminate Contract
บอกเลิกสัญญา
Termination
การบอกเลิกสัญญา
Terms of Service
เงื่อนไขของการบริการ
test
การทดสอบ
testing
ทำการทดสอบ
Tests after Completion
การทดสอบหลังเสร็จงาน
Tests on Completion
การทดสอบเมื่อเสร็จงาน
THE EMPLOYER
ผู้ว่าจ้าง
third party
บุคคลที่สาม
Throughout
ตลอดเวลา
Time for Completion
ระยะเวลาสำหรับการก่อสร้าง
Trade
กลุ่มสายอาชีพ
Transport of Goods
การขนส่งสัมภาระ
Tripartite Agreement
ข้อตกลงแบบไตรภาคี

U
Unauthorised person
บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่หรือสิทธิ
unavoidable
หลีกเลี่ยงไม่ได้
uncover
เปิดผิวงานออกมา
Unforeseeable
ไม่อาจคาดหมายได้
Unforeseeable Cost
ค่าใช้จ่ายที่ไม่อาจคาดหมายได้
unforeseeable event
เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิด
Unforeseeable Physical Condition
สภาพกายภาพที่ไม่อาจคาดหมายได้
Unforeseeable shortage
การขาดแคลนที่ไม่อาจคาดหมายได้
Uniform Rules for Contract Bond
กฎระเบียบสำหรับหนังสือค้ำประกันสัญญา
Uniform Rules for Demand Guarantee
กฎระเบียบสำหรับหนังสือค้ำประกันแบบทวงถาม
unit price
ราคาต่อหน่วย
unlawful
ขัดต่อกฎหมาย
Unless otherwise stated
หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
urgently
อย่างเร่งด่วน
V
Variation
การเปลี่ยนแปลงงาน/ งานเปลี่ยนแปลง
vary
เปลี่ยนแปลง
Verify
ตรวจสอบ
Visa
การตรวจลงตรา
Void / Invalidity
โมฆะ
Voucher
ใบสำคัญจ่าย

W
Wages
ค่าจ้าง
Warranty
การรับรอง/ คำรับรอง
watching
การเฝ้าดู
water charge
ค่าน้ำ
welfare
ด้านสวัสดิการ
Welfare Facility
สวัสดิการอำนวยความสะดวก
whichever is the earlier
สิทธิยึดหน่วง
Whole of the Work
งานจ้างทั้งหมด
willful act
การกระทำโดยจงใจ
withhold
ยับยั้ง
Work Permit
ใบอนุญาตประกอบอาชีพ
Working Hour
ชั่วโมงการทำงาน
workmanlike
กระฉับกระเฉง
workmanship
ฝีมือแรงงาน
writing
ลายลักษณ์อักษร

1 ความคิดเห็น: